Czesne i stypendia

Studia w języku angielskim i innych językach obcych (niemiecki, francuski, rosyjski) są objęte czesnym. Czesne waha się od 0 CZK (niektóre programy doktoranckie) do 360.000 CZK rocznie, w zależności od wydziału i programu studiów. Sprawdź centralną bazę danych wszystkich programów studiów pod kątem opłat za studia lub zapoznaj się z broszurą tutaj.

Rząd Republiki Czeskiej co roku oferuje stypendia w ramach swojego programu zagranicznej pomocy rozwojowej. Te tak zwane stypendia rządowe wspierają studentów z krajów rozwijających się, którzy chcieliby studiować na uczelniach publicznych w Republice Czeskiej.

NAGRODY STYPENDIALNE W RAMACH DWUSTRONNYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej corocznie oferuje stypendia dla cudzoziemców w ramach międzyrządowych programów wymiany organizowanych z wieloma krajami.

Ogólny przegląd stypendiów na studia w Republice Czeskiej można znaleźć na stronie internetowej STUDY IN THE CZECH REPUBLICATION lub na stronie Study in Prague.

STYPENDIA UNIWERSYTECKIE CHARLESOWSKIE

Stypendia doktoranckie: Stypendium doktoranckie jest przyznawane wszystkim studentom zapisanym na stacjonarne studia doktoranckie podczas standardowego okresu studiów (zwykle 3 – 4 lata). Stypendium waha się od 10 500 CZK do 25 000 CZK miesięcznie. Konkretna kwota w tym zakresie jest ustalana przez dziekana wydziału, zgodnie z regulaminem wewnętrznym wydziału.
Inna pomoc finansowa dla studentów studiujących w języku angielskim (lub innym języku obcym) jest organizowana przez poszczególne wydziały. W chwili obecnej, trzy wydziały oferują stypendia dla studentów uczących się w języku angielskim (więcej informacji i warunków znajdziesz w poniższych linkach):

WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI

oferuje następujące stypendia dla wysoko wykwalifikowanych kandydatów:
– Stypendia na program licencjacki w dziedzinie informatyki;

– Computer Science Tuition Fee Stypendium na studia magisterskie w dziedzinie informatyki, dowolnej gałęzi studiów;

– Lingwistyka obliczeniowa Stypendia na studia magisterskie w dziedzinie informatyki, kierunek Lingwistyka obliczeniowa.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

– Stypendia rozwojowe dla studentów z krajów rozwijających się i w okresie transformacji

– Stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

– Europejska polityka i społeczeństwo: Wspólny program magisterski Vaclav Havel – 18 wspólnych stypendiów magisterskich Erasmus Mundus co roku obejmujących całe 100% czesnego i oferujących studentom dodatkowe 1000 EUR miesięcznie jako dodatki na utrzymanie.